Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12

I denne opplæringen ser du trinnene du må følge for å installere og konfigurere LEMP på Debian 12. Nginx, MariaDB og PHP er de nødvendige programvarepakkene for høyytelses webhotell, enten det er demonettsteder, blogger eller nettbutikker.

LEMP er forkortelsen for Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, PHP, og er grunnlaget for mange webprosjekter og webapplikasjoner rundt om i verden. Ellers ville du ikke kunne se denne artikkelen hvis den ligger bak stealthsettings.com ville ikke ha alle disse pakkene for å sikre nettdriften til nettstedet vårt.

Debian er et åpen kildekode-operativsystem basert på Linux, kjent for sin stabilitet, sikkerhet og fleksibilitet. Med en lang historie og et aktivt utviklerfellesskap tilbyr Debian et bredt spekter av programvarepakker og biblioteker for å møte brukernes ulike behov. Dette operativsystemet brukes ofte for å lage pålitelige og effektive servere for bedrifter, men det kan også tilpasses personlig bruk.

Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12

Det første trinnet før du installerer og konfigurerer LEMP på Debian 12, er å koble til serveren via SSH (eller direkte fra konsollen hvis du har lokal tilgang). Pass på at det ikke er noen pakker installert på serveren fra LEMP eller administrasjonssystemer som: cPanel, VestaCP eller andre.

Settet med kommandoer i denne opplæringen starter med "sudo", men hvis du er koblet til serveren med bruker"root", det er ikke nødvendig "sudo” foran kommandolinjen. Rekkefølge "sudo” brukes foran kommandolinjer for å midlertidig gi superbrukertillatelser til en vanlig bruker, slik at de kan utføre kommandoer som krever spesielle privilegier eller tilgang til beskyttede ressurser, for eksempel å installere eller konfigurere programvare, administrere systemet eller utføre andre operasjoner som er sensitive.

Update Software.

Før du starter LAMP-installasjonen, anbefales det å oppdatere både operativsystemet og programvarepakkene som allerede er installert.

sudo apt update
sudo apt upgrade

Hvis det er pakker tilgjengelig for update, trykk "Y" når du blir spurt:

Do you want to continue? [Y/n] Y

Installere og konfigurere Nginx Web Server på Debian 12

For at webserveren skal kunne vise nettsider til besøkende, Nginx Web Server den må installeres og konfigureres riktig.

sudo apt install nginx

Skriv inn "Y” for å bekrefte installasjonen av Nginx Web Server.

Do you want to continue? [Y/n] Y
Install Nginx Web Server på Debian 12
Install Nginx Web Server på Debian 12

Linjene på slutten av installasjonsprosessen, linjene skal se slik ut:

Setting up nginx-common (1.22.1-9) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.22.1-9) ...
Upgrading binary: nginx.
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...

Til slutt, for å sikre at alt fungerer som det skal, gå til adressen IP i en nettleser. http://your_server_ip.

Velkommen til NGINX-siden
Velkommen til NGINX-siden

Nginx-tjenesten er oppe og kjører på serveren din og klar til å betjene nettsider.

Relatert:

Installere og konfigurere MariaDB Server på Debian 12

MariaDB tilbyr forbedret ytelse, raskere replikeringshastigheter, økte sikkerhetstiltak og ekstra lagringsmotorer sammenlignet med MySQL.

Kjør kommandolinjen nedenfor og skriv "Y" for å bekrefte installasjonen MariaDB Server.

sudo apt install mariadb-server

Etter installasjonen må du sikre MariaDB Server ved å kjøre skriptet: mysql_secure_installation. Det vil begrense tilgangen til serveren og fjerne ubrukte kontoer.

Kjør kommandolinjen:

sudo mysql_secure_installation

Trykk "Enter"for gjeldende brukerpassord"root".

Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12
Sikker SQL #1
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y

Angi passord for MariaDB:

Change the root password? [Y/n] Y   
New password: 
Re-enter new password: 
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!

Deretter vil du slette privilegiene og databasene default under installasjonen MariaDB Server.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

Passordet angitt ovenfor for kontoen "root” kreves når du logger på den eksterne serveren. Fjernkontroll. Dette er passordet for MariaDB.

Test SQL Server-installasjonen.

root@mars:~# mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.3-MariaDB-1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> select version();
+-------------------+
| version()     |
+-------------------+
| 10.11.3-MariaDB-1 |
+-------------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> quit
Bye
root@mars:~# 

Installere og konfigurere PHP / PHP-FPM på Debian 12

Hvis alt fungerte bra frem til dette trinnet, for å installere og konfigurere LEMP på Debian 12, trenger du også PHP-programvaren. For PHP-støtte i Nginx må du også installere PHP-FPM.

sudo apt install php-fpm php-mysql php-gd php-cli php-curl php-mbstring php-zip php-opcache php-xml

Vent til installasjonsprosessen er fullført PHP-FPM, sammen med de viktigste PHP-modulene.

Til slutt, i veiledningen min var jeg i stand til å installere PHP 8.2 på Debian 12-operativsystemet.

root@mars:~# php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun 9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
  with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies
root@mars:~# 

På dette tidspunktet er alle elementene i LEMP installert, men det gjenstår fortsatt noe konfigurasjon Nginx for å kjøre PHP-filer.

Konfigurere NGINX til å kjøre PHP-filer

For å konfigurere Nginx for siden "default", redigere "/etc/nginx/sites-enabled/default". Jeg foretrekker "nano" for redigering.

Erstatter i "location /" linjen:

location / {
  # First attempt to serve request as file, then
  # as directory, then fall back to displaying a 404.
  try_files $uri $uri/ =404;
   }

Med linjen:

location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
  }

Deretter legger du til linjene nedenfor i blokken "server” for å tillate Nginx å behandle PHP.

location ~ \.php$ {
   include snippets/fastcgi-php.conf;
   fastcgi_pass unix:/var/run/php/php-fpm.sock;
   }
}
Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12
Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12

Lagre filen og kontroller konfigurasjonen:

root@mars:~# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
root@mars:~# 

Hvis konfigurasjonstesten er vellykket, start tjenesten på nytt nginx.

sudo systemctl restart nginx

Test om du har installert og konfigurert LEMP på Debian 12

Etter at du har installert og konfigurert Nginx, MariaDB og PHP på Debian 12 (LEMP), er det på tide å teste om alt fungerer. For å teste er det enkleste å lage en info.php-fil.

echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php

Tilgang i nettleseren "https://your_server_ip/info.php".

PHP versjonsinformasjon
PHP versjonsinformasjon

PHP-siden betyr at du har installert LEMP for Debian 12.

Gratulerer!

Teknologiinteressert, jeg skriver med glede på StealthSettings.com siden 2006. Jeg har bred erfaring med operativsystemer: macOS, Windows og Linux, samt programmeringsspråk og bloggplattformer (WordPress) og for nettbutikker (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

Hvordan » Webhotell » Hvordan installere og konfigurere LEMP på Debian 12
Legg igjen en kommentar